Wat heb je aan de 3 principes? Waar zijn de 3 principes goed voor? – De Slagersdochters (2024)

Als de eerste 3 Principle Facilitators in Nederland, krijgen wij de vraag al jaren: “Die 3 principes, wat kun je daar eigenlijk mee?” of “Waar zijn die 3 Principes eigenlijk goed voor?” of varianten als “Helpen de 3 Principes bij depressie?”, “Helpen de 3 Principes bij een Angststoornis?”, “Helpen de 3 Principes bij een burnout?, OCD? eetstoornissen?”. In dit artikel leggen we uit wat je nou eigenlijk aan die 3 Principes hebt. Wat doet inzicht in de 3 Principes voor je? Hoe kun je baat hebben bij inzicht in de 3 Principes? We laten het je in dit artikel graag zien ;-).

Overigens hebben wij de 3 Principes niet zelf bedacht. De 3 Principes zijn een metafoor die beschrijft hoe de menselijke ervaring tot stand komt. Sydney Banks heeft de drie Principes (3 Principles in zijn moedertaal) in de jaren ’70 als zodanig verwoord en die manier van erover praten, blijkt te zorgen voor inzicht in de menselijke ervaring die mooie bijwerkingen kent: geluk, ontspanning, genieten, verbinding…. maar voor we hier alle effecten van inzicht in de 3 Principes beschrijven, laten we even kijken wat ze zijn:

 1. Mind (universele levensenergie)
 2. Bewustzijn
 3. Het Denken.

Makkelijk genoeg – alleen ben je er niet met deze opsomming. De effecten die je wellicht zoekt en waarover wij in dit artikel schrijven, ontstaan door inzicht in wat de 3 Principes doen, niet zozeer wat ze zijn. Het gaat in dit kader om inzicht, niet om kennis of snappen. Het intellect mag je even opzijschuiven, voor de gelegenheid.

Mocht je toch graag wat uitleg willen over wat die 3 Principes precies zijn, dan verwijzen we je graag naar het gratis e-Boek “3 Principes voor Geluk” dat je hier gratis kunt downloaden. Daarin geven we een uitgebreide beschrijving van wat de 3 Principes inhouden.

Voor nu gaan we even terug naar de vraag uit de titel: wat heb je aan die 3 Principes? Of beter gezegd: wat kan inzicht in hoe de 3 Principes de menselijke ervaring tot stand brengen, voor je betekenen?

Ten eerste beschrijven de 3 Principes hoe ELKE ervaring tot stand komt. Zonder uitzondering. Dat inzicht, die wetenschap, die herkenning van hoe het werkelijk werkt, zorgt voor bijwerkingen. Bijwerkingen die onze klanten zoal rapporteren zijn:

 • Beter slapen
 • Meer ontspanning (minder stress)
 • Vrolijker zijn
 • Rustiger zijn
 • Creatiever zijn
 • Meer lef (minder angst)
 • Meer verbinding met andere mensen
 • Meer vertrouwen in jezelf, de toekomst en het leven in het algemeen
 • Minder ruzie
 • Meer liefde
 • Meer genieten
 • Tijd over i.p.v. tekort
 • Vaker flow
 • Een rustiger hoofd

Ten tweede verlegt inzicht in de 3 Principes de focus van een probleem of een ervaring die we niet willen, naar hoe de ervaring in zijn algemeenheid tot stand komt. Dit zorgt ervoor dat we niet elk probleem één voor één hoeven aan te pakken maar merken dat problemen als vanzelf wegvallen óf dat één inzicht een scala van problematisch gedrag of vervelende gevoelens doet oplossen. Ingewikkelde lijkende problematiek wordt steeds terug gebracht tot de eenvoud vanéén kijkrichting, één besef of één compleet nieuwe gedachte.

Problemen of problematisch gedrag waarvan bekend is dat het kan oplossen door inzicht in de 3 principes omvatten onder andere:

 • Angststoornissen (kijk hier de video van Maartje die vertelt hoe zij van haar gegeneraliseerde angststoornis en depressie af kwam door inzicht in de 3 principes)
 • Depressiviteit
 • PTSS
 • Eetstoornissen
 • Verslaving(en)
 • Burn-out
 • Fysieke klachten (Linda heeft daar persoonlijk ervaring mee, zie dit blogje daarover)
 • Relatieproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Woede-aanvallen

In praktijk – met name in de VS en de UK waar al sinds de jaren ’70 op basis van de 3 Principes wordt gewerkt, blijken dit werkvelden waar prachtige resultaten worden geboekt:

 • Gevangeniswezen; met sociaal gedrag tot gevolg.
 • Geestelijke Gezondheidszorg/Psychiatrie; met verdwijnen van labels en stopzetten medicatie tot gevolg.
 • Organisaties/bedrijfsleven: met verbeterde samenwerking, hogere (verkoop)resultaten, veranderbereidheid en minder ziekteverzuim tot gevolg.
 • Verslavingszorg: met het wegvallen van de verslaving als gevolg.
 • Probleemwijken; met als gevolg het terugkeren van rust en sterke vermindering van criminaliteit.
 • Scholen; met hoger welzijn van de kinderen tot gevolg.

Klinken al deze opbrengsten van inzicht in de 3 Principes als te mooi om waar te zijn? Dat kunnen we ons voorstellen ;-). In dat geval nodigen we je heel graag uit om een aantal afleveringen van onze podcast ‘Geluk in de Aanbieding’ te beluisteren. Dan merk je vanzelf of je iets hoort in onze gesprekken over de 3 Principes – en als dat het geval is, dan zijn wij er om de diepere laag van inzicht in de 3 Principes met je te exploreren zodat ook jouw leven makkelijker en leuker wordt! Klik hier om meer te lezen over onze dienstverlening.

Wat heb je aan de 3 principes? Waar zijn de 3 principes goed voor? – De Slagersdochters (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 6245

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.